ارزش هـای محـوری

 

 

 —ارتقای آگاهی های استفاده از صنعت لیزینگ در جامعه ، دستگاه های دولتی ، مراجع قضایی و نهادهای مرتبط

 —فراهم کردن بسترهای مناسب برای چالاک سازی فرآیندهای عملیاتی لیزینگ در شرکت

 —نهادینه کردن ( انضباط مالی و اداری ) در برنامه های اجرایی مالی و عملیاتی

— گسترش فرهنگ و ( مسئولیت پذیری ) و ( پاسخگویی ) در همه سطوح

— بکارگیری نظامهای مالی و عملیاتی برای بهره گیری از فرصت های جدید سودآوری

 —جهت گیری برنامه ریزی ، قانونمندی ها ، فرهنگ سازی ، ارتباطات و توسعه با رویکرد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

ثبت نام در خبرنامه

جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه ها