صفحه اصلی > معرفی شرکت > خط مشی 
خط مشی

شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در صنعت لیزینگ در ایران بوده که با هدف جلب رضایت مشتریان و ذینفعان، اقدام به استقرار و پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2008  نموده و خود را ملزم به اجرای الزامات آن در زمینه لیزینگ خودرو ( سواری و سنگین ) میداند، که این مهم در سایه توجه به رویکردهای زیر قابل حصول است:

  • ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق تأمین نیازمندی های ایشان

  • بهبــود مستمـر سیستـم مدیریـت کیفیت از طریــق هـدف‌گــذاری، پایــش و اندازه‌گیری فرآیندها

  • توسعه و توانمندسازي كاركنان از طريق ايجاد محيط مناسب، استقرار سيستم‌هاي انگيزشي و برقراري روابط مناسب متقابل بين مديريت و كاركنان
  • توسعه منابع مالی از طریق کاهش مطالبات معوق  و افزایش فروش

برای تسهیل در جاریسازی این خطمشی، انطباق با استاندارد ISO 9001 : 2008  را برای سیستم مدیریت کیفیت خود انتخاب کردهایم و به صورت دورهای عملکرد این سیستم را  از طریق ممیزیهای داخلی، پایش فرآیندها و اهداف کیفی و بازنگری مدارک و مستندات ارزیابی میکنیم.

این خطمشی در کل سازمان ابلاغ و کلیه مدیران و کارکنان متعهد به رعایت الزامات تعیین شده میباشند و آنرا در تمامی مراحل بکار میبندند.

مدیرعامل شخصاً از طریق بازنگری مدیریت و دریافت گزارشهای واحدهای سازمانی و یا از طریق نماینده مدیریت کنترلهای لازم را جهت بهبود مستمر سیستم و تأمین رضایت مشتریان اعمال مینمایند.