ماموریت و چشم‌انداز :

ارتقاي جايگاه شركت ليزينگ خودرو غدیــر بعنوان سازمان پيشرو و نوآور در صنعت ليزينگ كشور از طريق ايجاد اطمينان در مشتريان و افزايش توان خريد بيشتر كالاهاي مصرفي بادوام با هدف سود آوری و تامین رضایت ذینفعان .