شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت لیزینگ به منظور بهبود عملکردها جهت جلب رضایت کلیه ذینفعان و همچنین توسعه خدمات سازمان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO 9001:2015  نموده و خود را ملزم به اجرای الزامات آن در زمینه لیزینگ انواع کالاهای منقول و غیرمنقول (انواع خودرو، کالا و ...) می داند . در این راستا موارد ذیل جهت نیل به اهداف سازمان مد نظر قرار گرفته است :

 اهمیت رضایت ذینفعان برای سازمان و تلاش در جهت ارتقاء آن

بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت سازمان از طریق بررسی فرآیندها ،منابع ، نتایج و...

توسعه فروش و تنوع بخشی به خدمات لیزینگ

مدیریت منابع مالی سازمان بمنظور حفظ و توسعه منابع مالی

 بدین منظور اینجانب و کلیه پرسنل سازمان خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اجرای صحیح فرآیندهای سیستم کیفی استقرار یافته دانسته و در جهت بهبود مداوم آن و دستیابی به اهداف مدنظر تلاش می نماییم .

مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر