اصلاح و بهبود روابط مالی و اداری درون سازمانی و برون سازمای شرکت با رویکرد انضباط مالی و اداری

— بهینه سازی و استاندارد کردن فعالیت های عملی با رویکرد مسئولیت پذیری و پاسخگویی

— یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی با رویکرد شفاف سازی فعالیت ها

— توسعه کیفی منابع انسانی و ارتقای دانش و آگاهی آنان برای ارائه به خدمات شایسته با رویکرد علمی و تخصصی

— چابک سازی سازمانی از طریق بکارگری نیروهای فعال ، کاردان و کارآمد

— متناسب با مرتبط کردن پرداخت ها اعم از حقوق ، مزایا و پاداش ها به عملکرد کارکنان

— کاهش هزینه های جاری به منظور بالابردن توان رقابتی فعالیت های اقتصادی