اهداف راهبردی شرکت لیزینگ غدیر عبارتند از :


1- بهینه سازی نظام مالی و اعتباری با هدف کاهش ریسک های احتمالی برای افزایش سودآوری

2- ارتقا و تعالی فردی و سازمانی با هدف برقراری انضباط مالی و اداری و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی

3- افزایش توانایی های فردی و سازمانی با هدف توسعه (نوآوری) و (شکوفایی) خلاقیت ها و استعدادهای نهفته در صنعت لیزینگ

4- روان سازی فعالیت های مالی، عملیاتی و اجرایی فعالیتها با رویکرد (آسان سازی مطمئن)