مسولیت های اجتماعی
  1. حوزه اجتماعی
  2. حوزه محیط زیست
  3. حوزه کارکنان
  4. حوزه مشتریان
  5. حوزه حقوق بشر
  6. حوزه حاکمیت شرکت
  7. حوزه فعالیت های عملیاتی