اعضاء
سمت
تحصیلات
سوابق
عبدالعلی صالحی عبدالعلی صالحی
رئیس هیئت مدیره
دکترای حسابداری

محمدرضا انواری محمدرضا انواری
نایب رئیس هیئت مدیره
دکترای علوم ارتباطات _ کارشناسی حقوق

مرتضی ادیبی مرتضی ادیبی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حقوق - کارشناسی حسابداری

علی صفری علی صفری
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار