ارزش های محوری

 

-ارتقای آگاهی های استفاده از صنعت لیزینگ در جامعه ، دستگاه های دولتی ، مراجع قضایی و نهادهای مرتبط

- فراهم کردن بسترهای مناسب برای چالاک سازی فرآیندهای عملیاتی لیزینگ در شرکت

- نهادینه کردن (انضباط مالی و اداری) در برنامه های اجرایی مالی و عملیاتی

- گسترش فرهنگ و (مسئولیت پذیری) و (پاسخگویی) در همه سطوح

- بکارگیری نظام های مالی و عملیاتی برای بهره گیری از فرصت های جدید سودآوری

- جهت گیری برنامه ریزی، قانونمندی ها، فرهنگ سازی، ارتباطات و توسعه با رویکرد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران