اعضاء
سمت
تحصیلات
سوابق
مرتضی ادیبی مرتضی ادیبی
رئیس کمیته
کارشناسی ارشد حقوق -کارشناسی حسابداری

معصومه هادی پور معصومه هادی پور
عضو کمیته
کارشناسی ارشد حسابداری

نادر عارفی متین نادر عارفی متین
عضو کمیته
کارشناسی کامپیوتر