اعضاء
سمت
تحصیلات
سوابق
علی صفری علی صفری
رئیس کمیته
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

معصومه هادی پور معصومه هادی پور
عضو کمیته
کارشناسی ارشد حسابداری

محمد رضا صالحی محمد رضا صالحی
عضو کمیته
کارشناسی حقوق

نادر عارفی متین نادر عارفی متین
عضو کمیته
کارشناسی کامپیوتر

بهناز خسروی بهناز خسروی
عضو کمیته
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات