حقوق و مزایای مدیران

حقوق، مزایا و پاداش عملکرد تمامی اعضای هیئت مدیره توسط شرکت اصلی(سهامدار عمده) تعیین و طی حکمی به شرکت ابلاغ می گردد.