اعضاء
سمت
تحصیلات
سوابق
عبدالعلی صالـحی عبدالعلی صالـحی
رئیس کمیته
دکترای حسابداری

داود آقا محسنی داود آقا محسنی
عضو کمیته
کارشناسی

حسن صدری حسن صدری
عضو کمیته
کارشناسی ارشد