ﺳﻪشنبه، 19 تیر 1403

برگزاری کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی در لیزینگ خودرو غدیر

shareIcon
برگزاری کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی در لیزینگ خودرو غدیر

کارگاه آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در شرکت لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.

به گزارش ارتباطات لیزینگ خودروغدیر بررسی موارد مشکوک به پولشویی در نهادهای مالی، قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بوده است.

همچنین شیوه های انجام پولشویی، روش های سو استفاده الکترونیکی، ریسک های پولشویی، اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا و رویکرد مبتنی بر ریسک از دیگر سرفصل های کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی بوده است.

کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی به مدت دو روز در لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.