1 تکمیل فرم ثبت نام در سایت شرکت

2 بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناسان

3 حضور مشتری و دریافت اصل مدارک و عقد قرارداد

4 تایید قرارداد

5 تحویل کالا